اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش

ترجمه مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

ادامه...

مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران

ادامه...

ترجمه تاییده مدرک تحصیلی

راهنمای ترجمه تاییده مدرک تحصیلی

ادامه...

مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور

ادامه...