اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه اسناد و مدارک شرکت ها

اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها

راهنمای ترجمه اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها

ادامه...

اوراق سهام شرکت‌های تجارتی

راهنمای ترجمه اوراق سهام شرکت‌های تجارتیاوراق سهام شرکت‌های تجارتی

ادامه...

گواهی مالیاتی و ترازنامه

راهنمای ترجمه گواهی مالیاتی و ترازنامه

ادامه...

گواهی های بیمه

راهنمای ترجمه گواهی های بیمه

ادامه...

بارنامه و اساسنامه صادرات و واردات

راهنمای ترجمه بارنامه و اساسنامه صادرات و واردات

ادامه...

اوراق سهام صادر شده از بورس

راهنمای ترجمه اوراق سهام صادر شده از بورس

ادامه...

روزنامه رسمی

راهنمای ترجمه روزنامه رسمی

ادامه...

لیست بیمه

راهنمای ترجمه لیست بیمه

ادامه...

قرارداد شرکت ها

راهنمای ترجمه قرارداد شرکت ها

ادامه...

کارت اقتصادی و کارت بازرگانی

راهنمای ترجمه کارت اقتصادی و کارت بازرگانی

ادامه...