اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه گواهی کار

گواهی کار صادر شده از نهادهای دولتی

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از نهادهای دولتی

ادامه...

گواهی کار صادر شده از شرکت ها

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از شرکت ها

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها

ادامه...

گواهی کار صادر شده از داروخانه ها، بیمارستان ها و مذاکز درمانی، مطب پزشکان

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از داروخانه ها، بیمارستان ها و مذاکز درمانی، مطب پزشکان

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی

ادامه...

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه

ادامه...