اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه انواع کارت ها

کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

راهنمای ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ادامه...

ترجمه کارت واکسیناسیون

راهنمای ترجمه کارت واکسیناسیون

ادامه...

ترجمه کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی امکان پذیر نیست

ادامه...