اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه

گذرنامه خارجی ، سند ازدواج و گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه

راهنمای ترجمه گذرنامه خارجی ، سند ازدواج و گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه

ادامه...

کارت اقامت و کارت سبز

راهنمای ترجمه کارت اقامت و کارت سبز

ادامه...

پروانه کار اتباع

راهنمای ترجمه پروانه کار اتباع

ادامه...