اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

گواهی استاندارد و تقدیرنامهترجمه گواهی استاندارد و تقدیرنامه

گواهی استاندارد:
گواهی استاندارد با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

تقدیرنامه:
اصل تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.