اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

شماره حساب دارالترجمه رسمی سروشماره حساب دارالترجمه رسمی سرو

5894-6315-0710-6474

به نام محمدرضا پرهیزگار

________________________________

نکات مهم:

  • قبل از واریز وجه، لطفا با همکاران ما هماهنگ کنید
  • شماره پیگیری پرداخت را نزد خود نگه دارید