اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

اهريمن شاهبرگردان شعر Erlkonig از شاعر شهیر آلمانی گوته

اهريمن شاه/ اِرْل شاه

گوته/ ابراهيم رنجبر

 

كيست آنكه ديرا هنگام به شب و در بادْ توسن مي تازاند ؟

آن يكي پدري ست با پسر خويش

او سخت فرزند را در ميانِ بازوان خود گرفته است

تنگ در آغوشش گرفته و گرم مي داردش.

 

فرزندم از براي چه صورت خويشْ به ترس پنهان داشته اي؟

پدر! اهريمن شاه را نمي بيني؟

آن يكي اهرين شاه را، با تاج و ردا

فرزندم اين سرابي بيش نيست!

 

پدر، هان اي پدرم، نمي شنوي

آنچه اهريمن شاه در گوشم به نجوا باز مي گويد؟

«دم فرو بند،‌خاموش بمان، فرزندم

[ چه] باد است كه در ميان برگ هاي خشك مي وزد».

 

"تو، اي نازنين پورِ من، بيا و با من ره سپار

چه طُرفه بازي كه با تو خواهم كرد

چه زيبا گل هايي به ساحل باشد

چه پوشينه هاي زريني كه مادرم پرداخته است!"

 

" اي نوباوه نازنينم، تو را خواست با من آمدنت است؟

كنيزكانِ من تو را لباس هاي نيكو خواهند پوشانيد؛

كنيزكانم به شب هنگام، به راين در خواهند شد و

از براي تو لالايي سرداده و به رقص و ترنم خواهند پرداخت".

 

هان اي پدر، پدرم، آنجا را نمي بيني

كنيزكانِ اهريمن شاه را در آن مَُقامِ‌تاريك؟

« پورِ من، پورِ من،‌راستي را كه من آن را مي بينم،

آنجا كهنِ چراگاهي ست كه چنين خاكستري مي نمايد»

 

"تو را من دوست مي دارم، ريختار زيباي تو سخت مرا فريفته

ليك تو نخواهي خواست [ با منت آمدن] و من به زور دست بيازم"

پدرم! پدرم! كنون او در من تصرف كند!

 

اهريمن شاه مرا مصدوم ساخته است!

 

پدرِ لرزه به تن افتاده، به تاخت توسن مي تازد

حال آنكه در آغوش فرزندي دارد كه[سخت] ناله مي كند

او با دشواري و عجز به مزرعه اي مي رسد

 

ليكن پور در ميان بازوانش در گذشته است.

 

توضيحي درباره ي اهريمن شاه/ اِرل شاه Erlkonig:

به اعتقاد برخي از معاني اين واژه " شاهِ‌ اهريمنان بدسگال"‌است. اين واژه در واقع ترجمه فلكلوري دانماركي يعني ellerkonge يا elverkonge بوده كه به معناي " شاهِ‌ اهريمنان بدسگال" است. كه البته اين باوري نادرست است. گرچه مي دانيم كه گوته از اثر شاعري دانماركي به نام يوهان گوتيفرد فون هِردِر(1744-1803) تحت عنوان " كنيزكانِ‌ اهريمن شاه/ ارل شاه"‌ در نگارش اين اثر تاثير پذيرفته است. برخي اعتقاد دارند كه گوته مي بايستي به جاي عنوان كنوني شعر، عنواني چون Elfenkönig به معناي " شاهِ‌ اهريمنان بدسگال" را بر مي گزيد. اما اكنون بسياري منتقدان ادبيْ گوته را در اين برگزينش محق دانسته و آن را مرتبط با اسطوره هايي مي دانند كه دلالت بر شرّ بودنِ رنگ سپيد دارند!

   اسطوره هاي هم ريشه با اين فولكور را ليلثِ‌عبري، آلفيتو يوناني و آلبريش ژرمني مي داند كه در ريشه شناسي زبان خود دلالت بر رنگ سپيد داشته و در مبحث اسطوره شناسي شمايي شرّ از آن ارايه مي كنند.

 برگرفته از مقاله بوركهارد شردر با عنوانِ Die Erlkönigin.