اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

مراحل ترجمه مدارک رسمیدر اين نوشته به صورت مختصر نشان خواهيم داد كه چگونه مدرك رسمي شما ترجمه شده و تاييده هاي مراجعي رسمي چون دادگستري و وزارت خارجه را اخذ مي كند.

از آنجایی كه شايد دغدغه بسياري از ما اين باشد كه براي انجام ترجمه ي رسمي يك مدرك و گرفتن تاييده هاي مراجع ذي صلاحي چون دادگستري و وزارت خارجه چه مراحلي بايد طي شود؛ ما در اينجا مي كوشيم به گونه اي كاملا مختصر روند آن را شرح دهيم.

نخستين چيزي كه بايد بدانيم آن است كه مدرك ما مهر و امضاي لازم براي ترجمه ي  رسمي را داشته باشد. يعني مدركي كه به مترجم رسمي ارايه مي كنيم مدركي معتبر بوده و حتما"اصل" و نه " كپي برابر با اصل"ِ‌مدركي است كه داراي مهر و تاييده ي مركز يا ارگان مربوطه است. پس از آن مراحل زير طي مي شود تا يك مدرك معتبر ترجمه و تاييده هاي دو گانه دادگستري و وزرات خارجه (در صورت لزوم) را بگيرد:

 

  1. ترجمه توسط مترجم رسمي و تاييده شدن آن توسط او با مهر و سربرگ مترجم رسمي
  2. ارايه شدن ترجمه رسمي توسط دفتر مترجم رسمي به دادگستري و گرفتن مهر و تاييده اين ارگان
  3. ارايه ي مدرك مورد تاييد مترجم رسمي و دادگستري به وزرات خارجه براي گرفتن تاييده كه به طور معمول يك روز زمان می برد