اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه شناسی قرآن کریمکتابی بسیار آموزنده از دکتر احمد پاکتچی که در آن ایشان به بررسی مسائل ترجمه شناختی و زبان شناختی قرآن کریم می پردازند و از رهگذر این بررسی ژرف و دقیق خواننده با مسائل اصلی دانش ترجمه شناسی هم آشنا می کنند.

ترجمه شناسی قرآن کریم - رویکرد نظری و کاربردی ( مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله )

مولف : دکتر احمد پاکتچی - ناشر : دانشگاه امام صادق علیه السلام - قیمت 19500 تومان - چاپ اول 1392

در این کتاب میخوانید : سخن ناشر ، مقدمه ، مباحث پیشینی ، بخش اول : مباحث نظری و دستگاه انتقادی - بخش دوم : مسائل هم ارزی واژگان در ترجمه قرآن کریم  - بخش سوم : مسائل هم ارزی در سطح جمله، کتابشناسی و نمایه

در این کتاب با عناوینی چون : مفاهیم ترجمه و ترجمه شناسی - چیستی ترجمه - نظریه ترجمه - ترجمه شناسی یا دانش ترجمه و ... آشنا خواهید شد .