اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

گواهی شرکت در سمینارهاراهنمای ترجمه گواهی شرکت در سمینارها

اصل گواهی شرکت در همایش‌ها، کارگاه و یا ارائه مقالات با مهر و امضاء مرجع برگزار کننده قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در گواهی‌نامه مذکور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی الزامی است.
در مواردی که عناوین نظیر دکتر، مهندس و ... در گواهی‌نامه و یا سایر اسناد قید شده باشد در صورت عدم احراز صحت آن با مدارکی نظیر کارت شناسایی، مدرک تحصیلی معتبر، با حذف عنوان مدرک تأیید می‌گردد.