اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ایراهنمای ترجمه مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای

الف) اصل گواهینامه‌های صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای با  داشتن کد مهارت بین‌المللی، مهر برجسته سازمان و شماره سریال قابل ترجمه و تأیید است. به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای اخذ شود.
ب) اصل کارت مربیگری صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن جهت تأیید ترجمه الزامی است.
ج) اصل گواهی‌های صادر شده از مؤسسات خصوصی وابسته به سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید نیست و متقاضیان باید جهت صدور گواهی طبق«بند الف» به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه نمایند.