اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

قرارداد شرکت هاراهنمای ترجمه قرارداد شرکت ها

الف) قراردادهای بخش دولتی در صورت احراز صحت و اصالت با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید است.
ب) قراردادهایی که بین شرکت های خصوصی ایرانی به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل ترجمه و تأیید نیست.
ج) قراردادهای  شرکت ها و موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضاء ان شرکت و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است .
د) قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات  با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.