اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

روزنامه رسمیراهنمای ترجمه روزنامه رسمی

در مواردیکه در  صورت احراز جهت تایید اسناد نیاز به اگهی روزنامه رسمی باشد :
الف) اصل روزنامه رسمی
 ب) تصویر برابر با اصل آن توسط شرکت روزنامه رسمی