اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

گواهی های بیمهراهنمای ترجمه گواهی های بیمه

الف) اصل گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای نمایندگی شرکت‌های بیمه و در صورت لزوم  با ارئه مجوز فعالیت شعبه  قابل ترجمه و تأیید است.
 ب) گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.