اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

کارت نظام پزشکی و نظام مهندسیراهنمای ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ترجمه کارت نظام پزشکی  و نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام)  و ارئه مدرک تحصیلی مرتبط قابل تأیید است.