اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

موجودی حساب های بانکی و چکراهنمای ترجمه موجودی حساب های بانکی و چک

وجودی حساب‌های بانکی:
گواهی‌های موجودی حسابهای بانکی و  گردش مالی حساب‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری  با مهر و امضاء معرفی شده بانک و یا مؤسسه مربوط قابل ترجمه و تأیید است.


چک:
چک قابل ترجمه رسمی نیست فقط چک‌های برگشتی با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید است.